Metaalwerk Hancke N.V. , Hazewind 13, 8647 Lo-Reninge


Artikel 1: Algemeen

 1. Uitsluitend onderstaande bepalingen gelden voor alle door ons te sluiten overeenkomsten. Regelingen, opgenomen in voorwaarden of andere bescheiden van klant, welke afwijken van onze bepalingen, zijn voor ons slechts bindend indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn aanvaard. Het ontbreken van een uitdrukkelijke verwerping van die afwijkende regelingen kan ons derhalve nimmer worden tegengeworpen. Evenmin kan een stilzwijgende uitvoering van de overeenkomst als een erkenning onzerzijds van die afwijkende regelingen worden opgevat.
 2. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig zou zijn, blijft de overeenkomst waarvan deze voorwaarden deel uitmaken voor het overige zoveel mogelijk in stand en wordt de betreffende bepaling vervangen door een bepaling, die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
 3. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit in te winnen informatie de kredietwaardigheid van de klant blijkt.


Artikel 2: Prijsofferte

 1. Elke prijsofferte van ons is vrijblijvend en kan worden ingetrokken of gewijzigd, zelfs na aanvaarding van de vrijblijvende offerte, mits deze intrekking en/of wijziging door ons onverwijld na aanvaarding wordt medegedeeld. Elke bestelling bij Metaalwerk Hancke N.V., bindt Metaalwerk Hancke N.V. slechts in de mate deze is aanvaard door ons. Het uitvoeren van de bestelling maakt aanvaarding uit.
 2. Handleidingen, mededelingen, toezeggingen van of namens ons en door of namens ons genoteerde bestellingen binden ons slechts indien en voorzover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd aan klant.
 3. Staal in vermoedelijke hoeveelheid (VH) wordt steeds gerekend aan een netto-handelsgewicht (8000kg/m³) volgens onze lijsten. Daarbij worden alle aangelaste onderdelen zoals platen en dergelijke meegerekend in de bepaling van het gewicht. Dit geldt ook als bestekken dit anders voorschrijven, tenzij anders vermeld in onze offerte.

 


Artikel 3: Levering

 1. Alle leveringen gebeuren op risico van de klant.
 2. De overeengekomen levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zullen naar best vermogen worden nagekomen. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst of betaling der goederen te weigeren en geeft deze geen recht op schadevergoeding.
 3. Tenzij anders voortvloeit uit de overeengekomen leveringswijze, gaat het risico van de geleverde goederen over op de klant op het moment van de aflevering, ook indien de eigendom nog niet aan de klant is overgedragen. Zulks is eveneens het geval, indien de klant verzuimt ten volle mede te werken aan de levering van de goederen.
 4. Voor uw bestelling wordt een transportkost aangerekend. In een beperkt aantal uitzonderlijke situaties en met ons uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord zal geen transportkost worden aangerekend.
 5. Bij leveringen dienen de volgende zaken vervuld te zijn:

  5.1 Het leveradres moet vlot toegankelijk zijn met trekker- opleggercombinatie, en aslasten van 10 ton, dit geldt voor het terrein zelf en de toegangswegen ernaartoe. Indien dit niet het geval is kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan aangrenzende bouwsels, hagen, afsluitingen, ondergrondse tanks en wegverhardingen.
  5.2 Eventuele schade en takelkosten aan onze voertuigen ten gevolge van niet waarneembare hindernissen of verborgen gebreken in de aanrijweg worden integraal aan de klant doorgerekend.
  5.3 Het werkterrein moet voldoende stabiel toegankelijk zijn voor montagekranen, aanvoer van materialen en voor de circulatie van 4X4 hoogtewerkers. Eventueel dienen bijkomstig rijwegen en terreinstabilisatie te worden aangebracht.
  Deze meerwerken zijn niet in onze prijzen voorzien, tenzij anders vermeld.Artikel 4: Eigendom

 1. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot aan de algehele voldoening door klant van de prijs alsmede van vorderingen van ons op klant uit hoofde van een tekortschieten van klant in de nakoming van één of meer verplichtingen uit de overeenkomst.
 2. Wij zijn gerechtigd de goederen zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen, indien klant enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, onverminderd onze overige bevoegdheden ingevolge de wet.
 3. Klant is verplicht ons onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen, dat derden rechten doen gelden, waaronder begrepen het leggen van beslag door derden op goederen waarop eigendomsvoorbehoud te onze gunste rust. Voorts dient klant derden terstond mede te delen, dat de goederen onze eigendom zijn.Artikel 5: Betaling

 1. De goederen zijn contant betaalbaar bij het sluiten van de overeenkomst tenzij eventuele andere voorwaarden door ons uitdrukkelijk werden toegekend.
 2. Met ons uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord, zijn, in afwijking van artikel 5.1, facturen betaalbaar op onze maatschappelijke zetel dertig dagen na factuurdatum netto zonder korting. In geval van gedeeltelijke of volledige laattijdige betaling van een factuur, hebben wij het recht de onmiddellijke voldoening te eisen van alle goederen die werden besteld (ongeacht of de levering daarvan reeds is uitgevoerd of in uitvoering is). Tot het moment van dergelijke volledige voldoening, hebben wij het recht de levering van alle nog niet geleverde goederen op te schorten tot volledige betaling van alle facturen.
 3. Tijdens de uitvoering van een overeenkomst zijn wij gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, totdat klant op ons verzoek voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Indien klant ingebreke blijft met het stellen van voldoende zekerheid, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden zonder dat wij deswege tot enige schadevergoeding gehouden zullen zijn en met behoud door ons van het recht op betaling van het reeds geleverde en op schadevergoeding.
 4. In geval van niet–betaling van een factuur op zijn vervaldag, zal het bedrag van de factuur, van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met 15 % van de waarde ervan (incl. BTW), dit met een minimum van 50,00 EUR en een maximum van 500,00 EUR als forfaitaire vergoeding voor administratieve kosten.
 5. Elke schuld, niet betaald op zijn vervaldag, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest gelijk aan 12 % per jaar op.
 6. Het feit van wissels te trekken of waarden in ontvangst te aanvaarden brengt geen novatie met zich, het gaat dan enkel om betalingsmodaliteiten en de oorspronkelijke schuldvordering behoudt volledig haar karakter. Dit geldt ook voor wat betreft de verwijlintresten en schadebeding.
 7. Indien wij voor de invordering van het verschuldigde buitengerechtelijke of gerechtelijke kosten maken, zijn deze voor rekening van de klant, met een minimum van 75 EUR voor de buitengerechtelijke kosten. Deze kosten zijn reeds verschuldigd en opeisbaar, zodra de vordering ter incasso uit handen is gegeven.
 8. Alle betalingen dienen te geschieden op onze maatschappelijke zetel dan wel op onze bank- en of girorekening, die vermeld staan op de factuur.
 9. Al onze facturatie gebeurt elektronisch. Klanten kunnen een papieren facturatie verkrijgen door dit via mail aan te vragen op info@hancke.be.

 


Artikel 6: Betwisting

 1. Betwisting tegen de factuur of tegen de uitgevoerde werken of geleverde zaken moeten op straffe van verval, steeds binnen de 8 dagen na factuurdatum en steeds per aangetekende brief meegedeeld worden. In geval van een verborgen gebrek dient dit steeds per aangetekend schrijven gemeld te worden binnen de 8 dagen na de ontdekking van het verborgen gebrek.
 2. Iedere levering dient beschouwd als een afzonderlijke transactie hetgeen inhoudt dat iedere betwisting, zoals conformiteit van de levering en enige zichtbare gebreken slechts zal geldig zijn indien ze meegedeeld is binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de goederen. Enige schade aan de verpakking dient schriftelijk meegedeeld te worden aan de vervoerder op het moment van de levering. Verborgen gebreken dienen binnen de acht kalenderdagen nadat deze werden ontdekt of hoorden te zijn ontdekt schriftelijk aan ons te worden meegedeeld. Enige betwisting of gebreken die niet binnen voorvermelde tijdspanne worden gemeld, worden geacht te zijn aanvaard.
 3. Indien klant met tijdige betaling of nakoming van andere verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst jegens ons ingebreke blijft, zijn wij bevoegd na voorafgaande ingebrekestelling, zonder gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst bij aangetekende brief te ontbinden, onverminderd ons recht op volledige vergoeding van kosten, schade en intresten. Diezelfde bevoegdheid komt ons toe, indien klant in staking van betaling verkeert, in staat van faillissement wordt verklaard of indien beslag op goederen van klant wordt gelegd.


Artikel 7: Overmacht

 1. Indien wij door een niet aan ons toerekenbare tekortkoming verhinderd zijn de overeenkomst uit te voeren, zijn wij bevoegd de overeenkomst onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekende brief te ontbinden, zonder enigerlei recht op schadevergoeding voor klant. Een tekortkoming is in ieder geval niet aan ons toerekenbaar, indien deze is veroorzaakt door onvoorziene overheidsmaatregelen, gebrek aan passende vervoermiddelen, niet of niet-tijdige levering door onze leveranciers door welke oorzaak ook, stakingen en andere collectieve acties, van werknemers in of buiten ons bedrijf, brand, machinebreuk, natuurrampen, oorlogssituaties, opstand, oproer en kernrampen.

 


Artikel 8: Garantie

 1. De enige garanties m.b.t. de verkochte goederen zijn vermeld in het garantieformulier dat wordt meegeleverd bij de goederen.
 2. Met uitzondering van hetgeen hierboven vermeld, bieden wij geen enkele garantie op de goederen en wordt elke wettelijke garantie in de mate toegestaan door het Belgische recht uitgesloten.Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde winsten, gederfde omzet of verlies van gegevens die zou ontstaan door ons handelen of onze nalatigheid.
 2. In elk geval is, voor zover maximaal toegestaan door het Belgische recht, onze totale aansprakelijkheid ten aanzien van u beperkt tot de prijs (excl. BTW) van de goederen die aanleiding gaven tot de schade, zoals gefactureerd aan u. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ongeacht of de handeling of nalatigheid gesteld is door ons of één van onze aangestelden, ongeacht het toepasselijke aansprakelijkheidsregime met inbegrip van, maar niet beperkt tot, contractuele aansprakelijkheid, acquiliaanse aansprakelijkheid, foutloze aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor verborgen gebreken en zelfs in geval van zware fout van ons en bovendien in geval van zware en opzettelijke fout van onze aangestelden.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige gebreken in de goederen die ontstaan door handelingen of nalatigheid van u, uw werknemers of andere aangestelden zoals, maar niet beperkt tot, het niet naleven van onze aanbevelingen m.b.t. het gebruik en de bewaring van de goederen, het gebruik van de goederen samen met andere goederen, het foutief gebruik van de goederen of de normale slijtage van de goederen.
 4. U zal ons volledig schadeloos stellen voor alle kosten, uitgaven, schade of aanspraken van een derde partij die voortvloeien uit of verbonden zijn aan enige handeling, nalaten en/of niet-naleving van deze voorwaarden van u.
 5. In de mate toegestaan door het Belgische recht, garanderen wij niet dat de goederen geen inbreuk uitmaken op de rechten van derden.
 6. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade toegebracht aan personen of goederen overeenkomstig de wet van 25 februari 1991 indien deze schade (mede) door de schuld van het slachtoffer wordt veroorzaakt.  Artikel 10: Terugname 

Goederen die correct en zonder enige gebreken zijn geleverd, kunnen enkel teruggenomen worden onder de hiernavolgende cumulatieve voorwaarden:

 1. In geen geval zullen wij goederen terugnemen die geen deel uitmaken van onze huidige productportefeuille, noch goederen die specifiek voor een klant zijn geproduceerd.
 2. Alle goederen die worden teruggenomen, moeten met hun oorspronkelijke verpakking in de volledige verpakkingseenheid en in perfecte en ongebruikte staat worden terugbezorgd aan ons, overeenkomstig onze instructies en op kosten van de klant. Bij gebreke hieraan is geen teruggave mogelijk.
 3. Goederen met een vervaldatum moeten binnen de veertien (14) kalender dagen na de levering terugbezorgd worden bij Metaalwerk Hancke N.V., Hazewind 13, 8647 Lo-Reninge. 
 4. De terugname van de goederen is onderworpen aan de hiernavolgende tarieven en voorwaarden:

4.1. Terugbezorging binnen de veertien (14) kalender dagen na de levering: vrij van administratieve kosten. Eventuele transportkosten blijven ten laste van de klant.
4.2. Terugbezorging tussen de vijftien (15) en negentig (90) kalender dagen na de levering:    
4.2.1. Voor een factuurwaarde tot en met 350 EUR (excl. BTW): 50 EUR (excl. BTW) per bestelling voor administratieve kosten;      
4.2.2. Voor een factuurwaarde meer dan 350 EUR (excl. BTW): 15 % van het bedrag van de bestelling (excl. BTW), per bestelling voor administratieve kosten.
4.3. Terugbezorging na negentig (90) kalender dagen na de levering: geen terugbezorging mogelijk.


Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Alle overeenkomsten waarvan deze voorwaarden deel uitmaken, zullen onderworpen zijn aan het Belgisch recht.
 2. In geval van betwisting is enkel de Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Ieper bevoegd. Daarnaast hebben wij het recht om een procedure te starten voor andere rechtbanken die volgens het gewone recht bevoegd zijn.